Historyk z zamiłowania i zawodu

Być może nieco pretensjonalnie, ale w zgodzie z rzeczywistością należy stwierdzić, że historią interesowałem się od najmłodszych lat. Wpływ na to miała niewątpliwie atmosfera domu rodzinnego z jego wielkim księgozbiorem książek poświęconych historii. W klasie II LO zostałem laureatem olimpiady historycznej, wybierając wówczas jako epokę wiodącą historię nowożytną (XVI - XVIII w.).

Podczas studiów w Instytucie Historycznym UW moje zainteresowania koncentrowały się wokół z jednej strony historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej relacji ze wschodnimi sąsiadami, z drugiej historii idei XIX i XX w., m. in. myśli politycznej polskich konserwatystów. Na seminarium poświęconym historii politycznej i wojskowej Rzeczypospolitej w XVII w. napisałem pracę magisterską, która stała się podstawą opublikowanej następnie książki pt. "Wyprawa bukowińska Stanisława Jabłonowskiego w 1685 roku", traktującej o wojnie polsko-tureckiej po bitwie pod Wiedniem.

W okresie uczestnictwa w Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UW zająłem się postacią wybitnego polskiego myśliciela i prekursora antykomunizmu Mariana Zdziechowskiego oraz jego relacjami z przedstawicielami rosyjskiego życia umysłowego końca XIX i pierwszej połowy XX wieku: Lwa Tołstoja, Włodzimierza Sołowjowa i Mikołaja Bierdiajewa. Zaowocowało to obroną doktoratu poświeconego temu zagadnieniu, w oparciu o który powstała książka pt. "Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX wieku".

Jako doktorant prowadziłem zajęcia ze studentami historii i socjologii UW.

Następnie prowadziłem wykłady poświęcone historii Rosji epoki Romanowów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obecnie pracuję w IPN, gdzie nie zajmuję się jednak "gorącą" tematyką tzw. teczek, a tragicznymi momentami stosunków polsko-sowieckich w XX w., zwłaszcza Zbrodnią Katyńską i historią zatajania prawdy o niej. Jednym z owoców pracy nad zagadnieniem martyrologii Polaków w czasie II wojny była wystawa "Zagłada polskich elit. Akcja AB - Katyń". Moja praca nad najnowszą historią Polski, to również kilkadziesiąt publikacji naukowych i popularyzatorskich. Wśród nich jest najnowsza praca pt. "Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940-2014".

 
 
 
   


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl