Strona Internetowa Witolda Wasilewskiego
 

O ograniczenie zabudowy terenu TKKF Sadybianki!

15 kwietnia 2014 r. Rada Dzielnicy Mokotw przyja uchwa opiniujc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Miasta-Ogrd Sadyba.

Rada Dzielnicy Mokotw podczas sesji w dniu 15 kwietnia 2014 r. pozytywnie zaopiniowaa projekt mpzp niskiej Sadyby, pomimo budzcych sprzeciw mieszkacw rozwiza intensyfikujcych zagospodarowania terenu TKKF Sadybianki. Dziki wysikowi mieszkacw i Klubu Radnych PiS udao si jednak wprowadzi do opinii Rady zapisy postulujcych ograniczenie dopuszczalnej wielkoci i uciliwoci inwestycji na Sadybiance.

W uchwale Rady Dzielnicy z 15 kwietnia 2014 r. uwzgldniona zostaa poprawka wnioskujca o zmniejszenie ustalonej w projekcie mpzp dla terenu D53 US (czyli Sadybianki) dopuszczalnej wysokoci budynku z 10 metrw do 8 metrw. Poprawk zgosi radny Witold Wasilewski na posiedzeniu mokotowskiej Komisji adu Przestrzennego i Ochrony rodowiska w dniu 14 kwietnia 2014 r. Poprawka zostaa przyjta przez komisj. Znalaza si ona w punkcie 13 uchway Rady Dzielnicy.

Rada Dzielnicy uwzgldnia rwnie w swojej uchwale poprawk postulujc wprowadzenie dla terenu D53 US w mpzp Sadyby (czyli Sadybianki) zapisw realni gwarantujcych nie przekraczanie norm haasu waciwych dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej. Poprawk zgosi na posiedzeniu komisji adu Przestrzennego i Ochrony rodowiska w dniu 14 kwietnia 2014 r. radny Witold Wasilewski. Zostaa ona wwczas odrzucona wikszoci gosw czonkw komisji. Radny Witold Wasilewski poprawk ponownie wnis podczas sesji Rady Dzielnicy, ktra w gosowaniu poprawk przyja. Znalaza si ona w punkcie 16 uchway Rady Dzielnicy.

Rwnoczenie Rada Dzielnicy Mokotw w dniu 15 kwietnia 2014 r., podobnie jak dzie wczeniej mokotowska Komisja adu Przestrzennego, odrzucia gosami radnych PO, zgoszon przez radnego Witolda Wasilewskiego i popart przez wszystkich radnych PiS poprawk o zmniejszeniu wspczynnika intensywnoci zabudowy dla terenu Sadybianki z 0,4 do 0,2. Rada przyja jedynie, poparty przez Zarzd Dzielnicy Mokotw, wniosek o zmniejszenie intensywnoci zabudowy z 0,4 do 0,35. Znalaz si on w punkcie 17 uchway Rady Dzielnicy. To drobne niestety "ustpstwo" Zarzdu Dzielnicy i Klubu Radnych PO na rzecz zachowania w stanie moliwe niezmienionym rejonu Sadybianki zostao uzyskane po usilnych staraniach mieszkacw Sadyby i radnego Witolda Wasilewskiego podczas Komisji adu Przestrzennego w dniu 14 kwietnia 2014 r., kiedy to Zarzd Dzielnicy obieca poczyni ustpstwo na rzecz mieszkacw podczas sesji Rady Dzielnicy w dniu nastpnym.

Niestety opr radnych PO zablokowa wprowadzeni do opinii Rady Dzielnicy dalej idcych postulatw na rzecz zmniejszenia dopuszczalnych parametrw inwestycji na Sadybiance i co za tym idzie ograniczenia jej szkodliwoci dla krajobrazu Miasta-Ogrodu i uciliwoci dla mieszkacw.

Pozostaje ju tylko walczy o to, aby Rada Warszawy w ostatniej fazie prac nad mpzp uwzgldnia przyjte na Mokotowie postulaty na rzecz Sadyby oraz dodatkowo wprowadzia, odrzucony na Mokotowie gosami radnych PO, pomimo stara mieszkacw i Klubu PiS, wniosek o zmniejszenie intensywnoci zabudowy terenu Sadybianki do 0,2.

Zapoznaj si z uchwa opiniujc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Miasta-Ogrd Sadyba.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl